Algemene Voorwaarden – Reisprint 2020

Bedrijfsinformatie:

Handelsnaam: Reisprint
Onderdeel van FineDesigned
Stavast, 3863TK Nijkerk
info@www.reisprint.nl
www.reisprint.nl
KVK: 69668663

Inhoudsopgave:

1 – Definities
2 – Identiteit van Reisprint
3 – Toepasselijkheid
4 – De overeenkomst
5 – Herroepingsrecht
6 – De prijs
7 – Levering en uitvoering
8 – Betaling
9 – Klachtenregeling
10 – Geschillen
11 – Het in behandeling nemen van uw bestelling
12 – Omgang persoonsgegevens consument
13 – Digitale systemen
14 – Productgarantie
15- Slotbepaling

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Reisprint worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Reisprint;
 2. 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. 4. Dag: kalenderdag;
 5. 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, oftewel Reisprint;
 10. 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Reisprint en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2. Identiteit van Reisprint

Reisprint (onderdeel van FineDesigned)
Stavast, 3863TK Nijkerk
E-mailadres: info@www.reisprint.nl
KvK-nummer: 69668663

3. Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Reisprint en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Reisprint en consument.
 2. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Reisprint voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Reisprint zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. De overeenkomst

 1. 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Reisprint onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Reisprint is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Reisprint passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Reisprint daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 4. Reisprint kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Reisprint op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. 5. Reisprint zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 1. a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 2. b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 3. c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 4. d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het proces voor herroeping.

5.  Herroepingsrecht

 1. 1. Het recht op herroeping of retourneren is volgens het Burgerlijk wetboek par. 1 en par. 2 nr. 1, uitgesloten zodra de producten worden geproduceerd volgens de wensen van de klant. Deze wensen zijn dan specifiek afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant. Om deze reden zijn alle producten die Reisprint aanbiedt, uitgesloten van het herroepingsrecht.
 2. 2. Digitale downloads van het product kunnen zoals eerder benoemd niet herroept worden. 

6. De prijs

 1. 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. 2. De koopprijs is met onmiddellijke ingang verschuldigd op het moment van het aankopen van een product. 
 3. 3. Bij aankoop van een Reisprint die later nog goedgekeurd moet worden, wordt het verschuldigde bedrag zoals overeengekomen in het contract, direct na goedkeuring pas geïnd. Het bedrag voor de drukproef moet worden voldaan voordat de drukproef wordt voorgelegd aan de klant.
 4. 4. In afwijking van het vorige lid kan Reisprint producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Reisprint geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 5. 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 7. 7. Betaling geschiedt middels een vertrouwde en veilige betalingspartner. 

7. Levering en uitvoering

 1. 1. Reisprint zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Reisprint kenbaar heeft gemaakt.
 3. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Reisprint geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Reisprint het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Reisprint tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Reisprint bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. 6. De producten van Reisprint worden regelrecht vanaf de leverancier naar de klant verzonden. 
 7. 7. Wanneer de klant verzuimd in het betalen, stopt Reisprint direct met alle dienstverleningen aan die bepaalde klant. 
 8. 8. Wanneer de klant desondanks toch gebruikt maak van het herroepingsrecht, dan moet de klant de kosten van het terugzenden van de goederen dragen. 

8. Betaling

 1. 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Reisprint te melden.
 4. 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Reisprint is gewezen op de te late betaling en Reisprint de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Reisprint gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Reisprint kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

9.  Klachtenregeling

 1. 1. Reisprint beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Reisprint.
 3. 3. Bij Reisprint ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Reisprint binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. 4. De consument dient Reisprint in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10. Geschillen

 1. 1. Op overeenkomsten tussen Reisprint en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. Reisprint is niet aansprakelijk in het geval van eventuele schade door het product aan derden, materialen of gelijksoortige. 

11. Het in behandeling nemen van uw bestelling

 1. 1. Reisprint gaat spoedig over tot het in behandeling nemen van uw bestelling. Reisprint garandeert de consument dat het product binnen vijf werkdagen wordt verzonden. 
 2. 2. De levertijd van producten kan verschillen. Reisprint zorgt ervoor dat de bestelde producten, zo snel mogelijk de leverancier verlaten. In het geval van overmacht of nalatigheid in voorraden van de leverancier, kan de levertijd oplopen.
 3. 3. Producten kunnen in beginsel niet opgehaald worden op een fysiek adres. In overleg met Reisprint is dit mogelijk.

12. Omgang persoonsgegevens consument
Gedurende het bestelproces op de website laat de consument persoonsgegevens achter. Reisprint verwijst de consument graag door naar ons privacybeleid voor meer informatie over onze handelswijze. Het privacybeleid is te vinden via onze website.

13. Digitale systemen

 1. 1. Voor gebruikers is het gebruik van mechanismen, scripts of software om de website functionaliteiten te beïnvloeden verboden. Hier wordt actief op gemonitord. 
 2. 2. De inhoud van Reisprint.nl mag niet worden kopieert, verspreid of gekopieerd op een andere manier, als er geen toestemming is van de rechthebbende. 
 3. 3. Het wachtwoord wat wordt aangemaakt door de klant voor toegang tot het account, moet goed beveiligd worden door de klant zelf. Reisprint is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van het wachtwoord.
 4. 4. Reisprint gebruikt een zelf gecodeerd systeem om visueel de prints op te maken. Het is niet toegestaan om deze code te kopiëren en of ergens anders op het internet te distribueren. Het beïnvloeden van deze code is niet toegestaan. Hier wordt actief op gecontroleerd.

14. Product garantie

 1. 1. Reisprint is niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie op de producten. 
 2. 2. Tenzij het nadrukkelijk is overeengekomen, geldt er geen garantie op het vervagen of de waterdichtheid van het drukwerk. 
 3. 3. Reisprint is niet aansprakelijk in het geval van kleurverschil. Dit is mede mogelijk door kleurverschillen in de monitor van de klant, de printer van onze leverancier of overige afwijkingen. In overleg is compensatie mogelijk. 

15. Slotbepaling

 1. 4. Reisprint mag ten alle tijden de algemene voorwaarden wijzigen zonder opgaaf van redenen. Wanneer er een verandering plaatsvindt moet Reisprint dit kenbaar maken aan de klant.